Cùm ort a' bruidhinn ris/rithe ann an Gàidhlig. Tha e a cheart cho coltach nach eil clann ri mì-mhodh nuair a nì iad seo, ach gu bheil iad a' dearbhadh dhaibh fhèin càite a bheil na 'crìochan' nam beatha, dìreach mar a bhios clann bheaga a dèanamh a thaobh giùlan. Tha seo coltach ri 'droch ghiùlan' sam bith - cha ghabhadh tu ris an sin nas motha! Dh'fhaodadh tu mìneachadh dhaibh gu bheil e àraid dhut a bhith a' bruidhinn Beurla riutha agus gu bheil thu a' faireachdainn nas cofhurtail a' bruidhinn riutha ann an Gàidhlig.

Go back to 'FAQ'

gaelic4parents on Twitter