Tha sin gu deagh ìre a-rèir mar a làimhsichear an suidheachadh. Ma chumas tu Gàidhlig riutha aig an taigh cho mòr agus a ghabhas, 's e leudachadh air an cuid Gàidhlig a gheibh iad san sgoil. Aig deireadh an latha, tha sinn uile cleachdte ri bhith ag èisteachd ri diofar dhualchainntean air an reidio agus chan eil e a' dèanamh milleadh oirnn. Faodaidh tu mìneachadh dhaibh gu bheil faclan diofraichte agaibh far a bheil sibh a' fuireach - làmhagh seach tuagh, gruag seach falt etc.

Go back to 'FAQ'

gaelic4parents on Twitter